Blog

Praca zdalna nauczycieli w STO na Bemowie

(liczba komentarzy 1)

   W tym artykule prezentuję treść informacji, jaką otrzymali nauczyciele STO na Bemowie w sprawie pracy zdalnej w okresie od 16 do 25 marca. W znacznej części wynika ona z przyjętej koncepcji samodzielnej aktywności uczniów, jakkolwiek zawiera też nowe elementy, dotyczące postulowanych działań osób, które chwilowo nie będą pracowały na edukacyjnej "pierwszej linii".

-----------------------------------------

Drodzy Nauczyciele!

   Przekazuję Wam informacje i sugestie dotyczące pracy zdalnej, jaką będziemy prowadzić w nadchodzącym tygodniu.

Pozostają w mocy pierwotne zarządzenia porządkowe:

1. Nauczyciele są zwolnieni z obowiązku stawiania się do pracy na terenie szkoły. Wyjątki muszą być uzasadnione i każdorazowo uzgadniane dyrekcją.

2. W ramach pracy zdalnej nauczyciele są zobowiązani do wykonywania zadań zleconych przez dyrekcję, m.in. wskazanych w niniejszym liście; mile widziane są działania z własnej inicjatywy, pod warunkiem, że nie pozostają w sprzeczności z ustaleniami obowiązującymi wszystkich.

3. W sprawach służbowych obowiązuje kontakt e-mailowy; w przypadkach awaryjnych należy kontaktować się telefoniczne z osobami z grona dyrekcji.

   Ponadto, jeśli ktoś potrzebuje wsparcia w kwestiach sprzętowych do pracy on-line, proszony jest o kontakt z panem Adamem. Szkolne laptopy są do wzięcia.

Współpraca z uczniami (planowa)

   Nauczyciele prowadzą planową współpracę z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych dostępnych form komunikacji, w zakresie zależnym od zajmowanego stanowiska.

KLASY 0-3

1. Wychowawcy klas 0-3 komunikują się z uczniami co najmniej raz dziennie, zbierając przesyłane przez nich informacje, dostarczając im indywidualnie informację zwrotną. Codziennie rozsyłają do swoich podopiecznych syntetyczną informację o pojawiających się pomysłach, inicjatywach, indywidualnych efektach pracy, inspirując w ten sposób do dalszego działania. W miarę możliwości i potrzeb, wg swojego uznania, popularyzują takie informacje również wśród pozostałych nauczycieli oraz uczniów z innych klas.

2. Nauczyciele języka angielskiego klas 0-3 komunikują się w miarę potrzeby z tymi uczniami, którzy w samodzielnie podjętej aktywności zajmą jakimś zagadnieniem związanym z nauką języka obcego. W tym zakresie współpracują z wychowawcą i wspierają jego pracę.

KLASY 4-6

3. Wychowawcy klas 4-6 komunikują się ze swoimi wychowankami co najmniej raz dziennie, zbierając przesyłane przez nich informacje, dostarczając im indywidualnie informację zwrotną. Raz dziennie rozsyłają do swoich podopiecznych oraz ich nauczycieli syntetyczną informację o pojawiających się pomysłach, inicjatywach, indywidualnych efektach pracy, inspirując w ten sposób do dalszego działania. W miarę możliwości i potrzeb, wg swojego uznania, popularyzują takie informacje również wśród pozostałych nauczycieli i uczniów innych klas.

4. Nauczyciele innych przedmiotów uczący w klasach 4-6 podejmują korespondencję, o ile uczniowie zwrócą się do nich bezpośrednio pocztą elektroniczną lub poprosi o to wychowawca klasy. Mają obowiązek w razie potrzeby udzielić porady, odpowiedzieć na pytania, dostarczyć pozytywnej informacji zwrotnej. Z własnej inicjatywy nie inicjują (proponują) uczniom zadań naukowych, w szczególności związanych z realizacją podstawy programowej.

KLASY 7-8-liceum

   Nauczyciele stosują się do wskazówek otrzymanych wcześniej od wicedyrektora Piotra, z wyjątkiem tych, które zostały podane poniżej w wersji znowelizowanej lub uzupełnionej.

5. Nauczyciele uczący w klasach 7 (z wyjątkiem plastyki, muzyki, religii, WDŻ i WF), przekazują uczniom za pośrednictwem e-maila lub OneNote wskazówki do pracy, określając zakres pracy i termin wykonania. Podejmowany jest wyłącznie materiał powtórkowy; wstrzymujemy na co najmniej tydzień podejmowanie nowych zagadnień. Prace uczniów są sprawdzane, ale bez ocen – z wyjątkiem prac zadanych przed przymusową przerwą i poprawy wcześniejszych, które należy ocenić zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wszystkie e-maile kierowane do uczniów ze wskazówkami należy przesyłać do wiadomości wychowawczyń siódmoklasistów, na które spada obowiązek czuwania, aby wymiar tych wymagań nie przekraczał 4 godzin dziennie. Zakładamy, że resztę czasu (2-3 godziny dziennie) uczniowie poświęcą na samokształcenie wg własnej inicjatywy.

6. Nauczyciele uczący w klasach 8 języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przekazują uczniom za pośrednictwem e-maila lub OneNote wskazówki do pracy, określając zakres zadań i termin wykonania. Podejmowany jest wyłącznie materiał związany z powtórzeniem przed egzaminem. Prace uczniów są sprawdzane, ale bez ocen – z wyjątkiem prac zadanych przed przymusową przerwą i poprawy prac wcześniejszych, które należy ocenić zgodnie z obowiązującymi zasadami. W dziedzinie powtórki przed egzaminem jest pokaźna oferta kursów i ćwiczeń on-line. W ramach udzielanych uczniom wskazówek nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą polecać im te, które wydają się najciekawsze. E-maile kierowane do uczniów należy przesyłać do wiadomości wychowawców ósmoklasistów, których zadaniem jest monitorowanie podejmowanych działań.

7. Nauczyciele uczący w liceum (z wyjątkiem WF i religii) przekazują uczniom za pośrednictwem e-maila lub OneNote wskazówki do pracy, określając zakres zadań i terminy wykonania. Na razie podejmowany jest wyłącznie materiał w ujęciu powtórkowym. Nauczyciele prowadzący rozszerzenia kierują większą uwagę na pracę z uczniami realizującymi rozszerzenie; w tej grupie mogą podejmować nowe zadania, zarówno z własnej inicjatywy, jak tworząc pole dla inicjatywy samych uczniów. Prace uczniów są sprawdzane, ale bez ocen – z wyjątkiem prac zadanych przed przymusową przerwą i poprawy prac wcześniejszych, które należy ocenić zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zadaniem wszystkich nauczycieli prowadzących rozszerzenia jest przeprowadzenie nie później niż w piątek 20 marca spotkania z uczniami on-line przy użyciu Teams, w celu przećwiczenia tej opcji, która prawdopodobnie w przypadku przedłużenia przymusowej przerwy stanie się narzędziem codziennej pracy. Informację o działaniach podejmowanych z licealistami należy raz dziennie przekazać e-mailem do pana Piotra Piskorskiego.

Współpraca z uczniami (pozaplanowa)

   Nauczyciele, których obciążenie czasowe wynikające z planowej pracy z uczniami jest niewielkie, a także wszyscy inni, w zakresie swoich chęci i możliwości, są proszeni o rozwinięcie skrzydeł wyobraźni i podejmowanie inicjatyw na rzecz wybranej przez siebie grupy uczniów. Nie chodzi jednak o organizowanie im czasu, ale proponowanie (za pośrednictwem korespondencji) jakichś ciekawych pomysłów, dzielenie się własnymi sposobami na pożyteczne samokształcenie w czasie przymusowego oderwania od szkoły. Niżej podpisany, na przykład, ma zamiar nagrywać krótkie pliki audio z fragmentami fajnych książek, wykonać i rozkolportować wśród uczniów film z serii SKIH, do którego materiały są zgromadzone od lat, tylko nigdy nie było czasu, żeby się nimi zająć. Klubowiczów Klubu Siedmiu Przygód poproszę, żebyśmy wspólnie wykonali dekorację, do której od dawna nie udało nam się zebrać. Gdybym był nauczycielem religii, poszperałbym i rozesłał uczniom uczęszczającym na te zajęcia tekst jakiejś mądrej modlitwy o zdrowie dla wszystkich ludzi. Najogólniej rzecz biorąc, treścią przesyłki nie powinno być zadanie do obowiązkowego wykonania, ale jedynie propozycja lub po prostu ciekawostka.

   Materiały tego typu dla uczniów klas 0-3 przesyłać należy za pośrednictwem wychowawców klas, dla starszych bezpośrednio na ich adresy e-mailowe, do wiadomości wychowawców klas oraz niżej podpisanego (to ostatnie z mojej czystej ciekawości, na jakie fajne pomysły Państwo wpadną). Jeżeli życzeniem nauczyciela jest, by adresat udzielił odpowiedzi, powinno to być wyraźnie w e-mailu zapisane. Chodzi o to, by nie zasypać uczniów wiadomościami wymagającymi koniecznie odpowiedzi. Mają one być miłe, ciekawe, ale nie obciążające.

Inne inicjatywy na rzecz uczniów

   Gorąco zachęcam, aby nauczyciele odpowiedzialni za funkcjonowanie szkolnych służb spróbowali wciągnąć do pracy uczniów, z którymi współpracują. Np. zrobić wirtualne zebranie Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzić on-line szkolenie dla nowych członków Zarządu Sklepiku lub Zarządu Szkolnej Galerii Sztuki, zachęcić młodych współpracowników Galerii, aby przygotowali wystawę lub warsztaty, które przeprowadzimy po powrocie do szkoły. Nie ma żadnych przeszkód, aby zachęcić też uczniów do przygotowania wystąpień na kolejną Wszechnicę, która przecież w końcu się kiedyś odbędzie. To tylko przykładowe propozycje, które proponuję podjąć bez pośpiechu i „noża na gardle”. O wszelkich nauczycielskich inicjatywach w tej kwestii, sukcesach, ale i porażkach proszę dać znać. Spróbujmy tego, na co ciągle brakuje czasu.

Praca na rzecz zespołu pedagogicznego

   Otrzymałem już pierwsze propozycje działań, jakie gotowi są Państwo podjąć na rzecz całego zespołu – szczególnie w zakresie opanowywania narzędzi od-line, ale tak naprawdę również w tym zakresie limity stawia jedynie Wasza wyobraźnia. Wszelkie inicjatywy są mile widziane; można propagować je indywidualnie lub korzystać ze wsparcia dyrekcji. Tak czy inaczej niżej podpisany będzie wdzięczny, jeśli taki pomysł do niego trafi w celach informacyjnych. Dyrekcja ze swej strony zwróci się również do niektórych nauczycieli czy małych zespołów z prośbą o rozważenie pewnych problemów związanych np. z przygotowaniem przyszłorocznej organizacji nauki.

Na koniec

   W tym niełatwym czasie musimy twardo stać na stanowisku, że zdrowie jest najważniejsze. Proszę stosować się do zaleceń władz i ostrożnie analizować swoje tzw. „lepsze” pomysły. Na drugim miejscu na liście priorytetów należy postawić prowadzenie współpracy z uczniami, wg zasad opisanych powyżej (które w miarę upływu czasu będziemy zapewne modyfikować). Szczególnie proszę o terminowość i niezawodność w tych kontaktach. Gdyby ktoś miał kłopoty zdrowotne, albo inny problem rzutujący na powyższe, proszę śmiało dać znać dyrekcji – na pewno znajdziemy sposób, żeby pomóc.

   Życzę wszystkim Państwu zdrowia (oczywiście), ale także luzu, wytrwałości, pogody ducha i świetnych pomysłów, dzięki którym będziemy mogli być dumni z tego, jak poradziliśmy sobie z kryzysem. Czego sobie również życzę!

Jarosław Pytlak

Wróć

Dodaj komentarz

Skomentował Iwona Pogorzelska

Bardzo szanuję Pana za tak mądre podejście do pracy nauczyciela w tych trudnych warunkach. W mojej szkole nikt mi na to pytanie nie udzielił odpowiedzi, liczę za to, że uzyskam ją od Pana. Uczę w klasie 3, w szkole publicznej w jednym z mniejszych miast. Zamierzam skorzystać w najbliższych dniach z propozycji, jakich udzielił Pan w wywiadzie, by dziecko uczyło się z własnej inicjatywy, podejmowania decyzji. Nie wiem, jak to będzie przyjęte przez Dyrektora, który próbował nam uświadomić, że na podstawie zadawanych zadań i kontaktów z Rodzicami przez Librus będziemy rozliczani i na tej podstawie opłacani. Proszę mi podpowiedzieć, jak, poza Librusem mogłabym dokumentować swoją pracę w tych trudnych okolicznościach. Mam kontakt z Rodzicami za pomocą komunikatora messenger, jednak ta droga nie pozostawia "śladu" mojej pracy, którą mógłby kontrolować dyrektor.
Bardzo dziękuję za cenne wskazówki do pracy podczas kwarantanny.

Nasza strona używa, do prawidłowego działania używa technolgii ciasteczek. Więcej informacji na ten temat na stronie: Więcej...