Blog

Zdalna nauka w klasach 4-6 - zasady dla nauczycieli i rodziców

(liczba komentarzy 2)

   Kilka dni zbierałem się, by przekazać nauczycielom i rodzicom w STO na Bemowie jednobrzmiący opis naszej obecnej strategii, skorygowanej względem przyjętych początkowo założeń. Kiedy jednak doszedłem w pisaniu do dziewiątej strony uznałem, że w takiej formie nikt tego z pożytkiem nie przyswoi. Podjąłem więc drugą próbę, której efekt liczy niewiele ponad dwie strony, a zawiera wszystko, co wydaje mi się istotne z punktu widzenia organizacji pracy dziecka i współpracy dom-szkoła.

   Naszym podstawowym celem pozostaje zapewnienie dzieciom w tym trudnym czasie pożytecznego zajęcia, motywowanie do własnej aktywności, a przede wszystkim rozwijanie ich umiejętności samokształcenia.

   Większość rodziców i uczniów w klasach 4-6 STO na Bemowie pozytywnie oceniła sposób pracy, jaki przyjęliśmy na początku przymusowej przerwy w zajęciach. Postawiliśmy na samodzielną aktywność. Z upływem czasu pojawiły się jednak oczekiwania, że nauczyciele bardziej aktywnie wskażą zagadnienia do nauki i pomogą uczniom w zdobywaniu wiedzy. Pojawiła się tęsknota za „prawdziwą nauką”, rozumianą jako spotkanie z nauczycielem. Zmiany, które wprowadzamy, stanowią próbę wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom, jednak w taki sposób, by nie stracić waloru samodzielnej aktywności poznawczej uczniów.

 

==================

 

   Szanowni Rodzice i Nauczyciele! To, co jest zapisane poniżej, nie stanowi patentu na normalną szkołę. Nie ma dzisiaj normalnej szkoły, a wszystko, co robimy ma za zadanie dać dzieciom jedynie namiastkę normalności. Nie przenosimy lekcji do domu, sadzając dzieci na długie godziny przed ekranami komputerów, w reżimie godzin licznych obowiązkowych spotkań i odnotowywanych nieobecności (to nie ma sensu, co wyjaśnię oddzielnie na użytek wszystkich zainteresowanych). Tworzymy ramy do samodzielnej aktywności, bez zbytniej presji, dając dzieciom szansę nauczenia się w praktyce organizacji samokształcenia – czegoś, co w realiach funkcjonującej normalnie szkoły staje się – i to tylko za sprawą naprawdę wybitnych nauczycieli – udziałem nielicznych. Życie stworzyło szansę dla wielu.

   Podane poniżej reguły są w jednakowym stopniu adresowane do nauczycieli i rodziców. Ich celem jest zapewnienie spójności działań. Proszę wszystkich o zastosowanie się do nich. Za kilka dni zbadamy funkcjonowanie tych rozwiązań i rozważymy ewentualne korekty.

Jarosław Pytlak

-------------------------

 

STO na Bemowie – program działania dla klas 4-6 na czas nauki zdalnej 

(dla nauczycieli i rodziców - kwiecień 2020 roku)

1. Realizujemy podstawę programową, starając się czynić to rozważnie i z pożytkiem dla dzieci:

1. Kładziemy nacisk na realizację zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej, adekwatnych do obecnej, kryzysowej sytuacji. Przede wszystkim na zachęcanie [uczniów] do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracyale także na:

- wprowadzanie w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

- rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

2. W stawianych przed dziećmi obowiązkowych wymaganiach przedmiotowych uwzględniamy treści szczegółowe zapisane w podstawie programowej, możliwe do samodzielnego opanowania przez uczniów przy wykorzystaniu dostępnych dla nich źródeł wiedzy. Wskazujemy propozycje takich źródeł, zachęcając także do samodzielnego wyszukiwania innych.

2. Zachęcamy uczniów do samorozwoju:

1. Proponujemy w kartach wymagań zadania dodatkowe, powiązane z tematami obowiązkowymi,

2. Zachęcamy do podejmowania własnych inicjatyw jako zadań dodatkowych, także niepowiązanych z tematami obowiązkowymi, ale mieszczących się w dziedzinie wybranego przedmiotu nauczania,

3. Interesujemy się, wspieramy i popularyzujemy inne aktywności uczniów, także pozanaukowe, w ramach pracy wychowawców klas, osobistych doradców ds. kultury fizycznej (nauczycieli WF), a w miarę możliwości także innych nauczycieli.

3. Wspieramy uczniów w samodzielnej pracy:

1. Nie oczekujemy od rodziców zaangażowania w pomoc swojemu dziecku w wypełnianie wymagań stawianych przez nauczycieli. Prosimy jedynie o ustalenie i wprowadzenie w życie w domu zasad określających czas, miejsce i sposób nauki dziecka, oraz dopilnowanie, by kontaktowało się z nauczycielami w ramach planowych zajęć on-line, a w miarę własnych potrzeb oraz życzeń zgłoszonych poszczególnych nauczycieli – w ramach konsultacji on-line oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Oferujemy uczniom i rodzicom bieżącą pomoc w postaci możliwości kontaktu z wychowawcą klasy oraz członkami szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego.

3. Respektujemy wszystkie sygnały od rodziców o sytuacjach mających znaczenie dla funkcjonowania dziecka w zdalnej nauce.

4. Unikamy tworzenia presji wyniku, ale zachęcamy uczniów do stawiania sobie ambitniejszych zadań, na miarę swoich chęci i możliwości. W związku z tym:

1. Nie oceniamy realizacji wymagań edukacyjnych na stopień, tylko na zaliczenie (całościowe z przedmiotu za zaplanowany, zazwyczaj tygodniowy okres nauki). Punkty przyznawane za zaliczenie wymagań obowiązkowych mają przede wszystkim charakter  informacji zwrotnej, ewentualnie zachęty do poprawienia jakości pracy. Aby zaliczyć, wystarczy zrealizować wymagania obowiązkowe na poziomie minimalnym. Brak zaliczenia nie oznacza oceny niedostatecznej, a jedynie stanowi zobowiązanie do podjęcia próby zaliczenia w terminie późniejszym.

2. Wszystkie wymagania dodatkowe zaliczamy metodą zero-jedynkową. Brak zaliczenia może wynikać jedynie z nieosiągnięcia przez ucznia wskazanego przez nauczyciela lub zaplanowanego celu.

3. Uczniom realizującym wymagania dodatkowe oferujemy honorową możliwość uzyskania zaliczenia z wyróżnieniem lub zaliczenia na medal. Bez gratyfikacji w postaci stopnia, natomiast z gratulacjami ze strony nauczyciela i wychowawcy.

4. Rodziców prosimy, aby ze swej strony doceniali podejmowanie przez dziecko wymagań dodatkowych, ale równocześnie stali na straży higieny pracy, by ambicja dziecka nie prowadziła do przemęczenia i frustracji. Można też i w takiej kwestii zwrócić się o wsparcie do wychowawcy.

5. Ponadto, nauczyciele:

Interesują się dziećmi. W przypadku kilkakrotnych nieobecności, urwania się kontaktu e-mailowego, wychowawcy kontaktują się z rodzicami, aby zorientować się w przyczynach takiej sytuacji. Wspólnie starają się uzgodnić sposób dalszego postępowania. Respektują zgłoszone przez rodziców powody czasowego zawieszenia aktywności dziecka,

…rodzice… :

Starają się ufać nauczycielom. Gdy mają wątpliwości – zgłaszają się do wybranej osoby (nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, psychologa), zakładając dobrą wolę drugiej strony. Gdy mają osobisty (domowy) kryzys – informują o tym wychowawcę klasy (bez obowiązku wdawania się w szczegóły), a jeśli w swojej sytuacji widzą możliwość pomocy ze strony nauczycieli – zwracają się o taką pomoc. Wychowawcy stanowią pierwszą linię reagowania w sytuacjach kryzysowych. W dalszej kolejności są psycholodzy i dyrekcja.

… wszyscy dorośli:

Informują dyrekcję o napotkanych problemach natury organizacyjno-technicznej i swoich sugestiachW razie potrzeby korzystają z porady/pomocy nauczyciela informatyki, pana Adama. A jeśli wszystko idzie dobrze, też od czas udo czasu dzielą się tym poczuciem z innymi.

Wróć

Dodaj komentarz

Skomentował Elżbieta

Dziękuję pięknie za możliwość skonfrontowania naszych ustaleń z Pana pomysłami na szkołę w okresie pandemii. Bierzemy wzór z STO na Bemowie. Powtarzamy codziennie naszym nauczycielom: realizujemy podstawę programową pamiętając, że najważniejszy jest uczeń, jego i nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i życzę dużo siły i zdrowia.

Skomentował Agnieszka

Pięknie sformułowany komunikat.
Życzyłabym sobie, aby wszystkie szkoły wyznawały takie zasady i wartości oraz realizowały je z szacunkiem i konsekwencją.

Nasza strona używa, do prawidłowego działania używa technolgii ciasteczek. Więcej informacji na ten temat na stronie: Więcej...